GDPR – Pravidlá ochrany osobných údajov

Prečítajte, prosím, pozorne Pravidlá ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako narábame s Vašimi osobnými údajmi, a aby ste poznali svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.Účel spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na účely prevádzkovania internetového obchodu na https://www.naturalswiss.eu, za účelom predaja a propagáciu (marketingová činnosť) produktov v našom internetovom obchode. Tiež spracovávame údaje registrovaných zamestnancov tlače, za účelom udržania vzťahov s médiami.Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Spracovanie Vašich osobných údajov realizuje v zmysle nasledovných právnych základov:

  1. Prevádzkovanie internetového obchodu [priezvisko, krstné meno, profilová fotografia, e-mailová adresa, heslo, vylúčenie z nákupu, vylúčenie z niektorých foriem platby, vernostné body, použitie kupónov, príspevky – komentáre, nákupy] – Článok č. 6. odsek (1) písmeno a), čiže spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vami danom súhlase
  2. Na realizáciu kúpnych zmlúv týkajúcich sa predaja produktov ponúkaných v internetovom obchode (fakturácia, doručenie) a s nimi súvisiace údaje [priezvisko, krstné meno, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, finančné údaje týkajúce sa nákupu, fakturačné meno a adresa] – Článok č. 6. odsek (1) písmeno b), čiže spracovanie osobných údajov je potrebné pre plnenie s Vami uzatvorenej zmluvy
  3. K marketingovej činnosti (odosielanie oznamov, informácie o vypredaných produktoch, ponuky šité na mieru, cielený marketing) a s ňou súvisiace údaje [priezvisko, krstné meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, obľúbená vôňa, potvrdenie oznámení, odhlásenie sa z oznámení, pohlavie, narodeniny, meniny, typ vlasov, typ pokožky, obľúbené vône, či má dieťa pod 10 rokov, počet detí, či je tehotná, zákaznícky segment, či je používateľ zákazník, užívateľská hodnota, či bolo nainštalované rozšírenie prehliadača, automatická skutočnosť listových sérií, vernostné body, predošlé nákupy, použitie kupónov, žiadosť o zaslanie sms oznámení, obľúbený produkt, pridanie produktu, pridanie kupónu, košík, e-maily zaslané pre NaturalSwiss-u] – Článok č. 6. odsek (1) písmeno a), čiže spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vami danom súhlase
  4. Údaje potrebné pre udržanie kontaktu s médiami
   [priezvisko, krstné meno, či je žurnalista, ktoré médiá zastupuje, jeho pozícia u daných médií]- Článok č. 6. odsek (1) písmeno a), čiže spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vami danom súhlase

Kategórie spracúvaných osobných údajov a doba ich uchovávania
Vaše osobné údaje uschovávame po nasledovnú dobu:

 1. Údaje na prevádzku internetového obchodu – do odvolania Vášho súhlasu,
 2. Údaje na plnenie kúpnych zmlúv týkajúcich sa predaja produktov v internetovom obchode – 5 rokov od naplnenia zmluvy,
 3. Údaje k marketingovej činnosti – do odvolania Vášho súhlasu,
 4. Údaje k udržaniu styku s médiami – do odvolania Vášho súhlasu.

Obdobie uchovávania záznamov, na ktorých sa nachádzajú účtovné záznamy, je 8 rokov.
Ak je v prípade prebiehajúceho úradného, súdneho alebo iného konania potrebné potvrdiť dodržiavanie zákonných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nás, alebo je potrebné ich predloženie, vymáhanie alebo ochrana v prebiehajúcom konaní, spracovanie osobných údajov môže byť nevyhnutné aj po uplynutí vyššie uvedenej lehoty.

Používanie cookies
Keď používate internetovú stránku, v prehliadači sa nastaví súbor cookie („session cookie”) súvisiaci s načítaním stránky. Cookies môžu pomôcť v tom, aby ste sa počas surfovania na internete stretli s ponukami, ktoré sa Vám vyslovene páčia, a aby ste pri prehľadávaní internetovej stránky mali čo najlepší zážitok. Cookies môžete kedykoľvek odstrániť pomocou možnosti v prehliadači „Odstrániť súbory cookie“.

Adresáti osobných údajov, spracovatelia údajov, prenos údajov
Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené iba pre našich vedúcich zamestnancov alebo spracovateľov údajov uvedených v tejto časti (iba v okruhu, ktorý je potrebný na vykonávanie ich činností). Spracovatelia údajov sú zapojení do nasledujúcich činností:

 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) – štatistiky návštevnosti;
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) – oznamy;
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., – doručovanie;
 • DHL Express – doručovanie;
 • Natural Swiss (Nyon Lake Geneva, Route de Crassier 7, Eysins 1262, Switzerland) – reklamné [marketingové] služby, účtovné a finančné služby, zákaznícky servis, IT služby;
 • Herbal Life s.r.o., Ul. Františkánov 5, 945 01, Komárno, Slovensko – balenie

Sídlo spoločnosti NaturalSwiss v rámci Európskej únie nájdete na Slovensku: Herbal Life s.r.o., Ul. Františkánov 5, 945 01, Komárno, Slovensko, SK2024132649 ďalej len: Spracovateľ), ako spracovateľ osobných údajov na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 Európskej únie [ďalej len: Nariadenie] poskytuje tieto informácie o spracovaní osobných údajov ním spravovaného internetového obchodu https://www.naturalswiss.eu.

Údaje Spracovateľa
Názov Spracovateľa: Herbal Life s.r.o.
Sídlo Spracovateľa: Ul. Františkánov 5, 945 01, Komárno
Telefónne číslo Spracovateľa: +41 225 181 348
E-maliová adresa: [email protected]
Webová stránka: https://www.naturalswiss.eu

Bezpečnosť údajov
Servery uchovávajúce Vaše osobné údaje sú umiestnené v bezpečnostným systémom chránenej serverovej miestnosti, ku ktorej nemajú neoprávnené osoby žiaden prístup. Vzdialený prístup k serverom, ktoré prevádzkujú internetový obchod, je možný len na špeciálne šifrovanom kanáli, výlučne takým osobám, ktoré to potrebujú pre prevádzkovanie servera. Heslá používateľov počas registrácie nie sú uložené v textovej forme, tie sú dostupné výlučne v šifrovanej forme, v takzvanom ’hash odtlačku“.

Práva dotknutých osôb
Prístupové práva
Máte právo na to, aby ste od nás dostali odozvu ohľadom toho, či spracovanie Vašich osobných údajov prebieha, v akej fáze spracovania tieto údaje sú, máte právo na to, aby ste získali prístup k informáciám o Vašich osobných údajoch a o údajoch v súvislosti so spracovaním osobných údajov – definovaných v Nariadení čl. 15.

Právo na doplnenie údajov
Máte právo na to, ba y sme na Vaše želanie bezodkladne opravili Vaše nesprávne osobné údaje. Ohľadom na cieľ spracovania osobných údajov môžete žiadať, aby sme doplnili Vaše chýbajúce osobné údaje.

Právo na odstránenie údajov
Máte právo na to, aby sme na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu odstránili Vaše osobné údaje, hlavne ak pretrvávajú podmienky v zmysle Nariadenia čl. 17., preto obzvlášť, ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné za účelom, za ktorým boli prijaté, alebo sme nimi disponovali inak, alebo ak odvoláte svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, preto na tie už nie je právny základ.
Svoje právo na odstránenie osobných údajov si nemôžete uplatniť, ak sú tie potrebné na predloženie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenia
Máte právo na to, aby sme a Vašu žiadosť obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak pretrvávajú podmienky v zmysle Nariadenia čl. 18., obzvlášť v prípade, ak spochybňujete presnosť Vašich osobných údajov; alebo je spracovanie osobných údajov protiprávne a nesúhlasíte s odstránením osobných údajov; alebo namietate voči spracovaniu osobných údajov.

Právo na ukladanie údajov
Máte právo na to, aby sa osobné údaje vzťahujúce sa na Vašu osobu, ktoré ste nám poskytli, získali v tagovanej, široko používanej, strojom čitateľnej forme, tiež máte právo na to, aby ste tieto údaje poskytli ďalšiemu Spracovateľovi osobných údajov bez toho, aby sme Vám v tom bránili.
Podmienkou je, že spracovanie osobných údajov je založené na Vašom súhlase a prebieha v automatizovanej forme.

Právo na odvolanie súhlasu
Máte právo na to, aby ste svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolali. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť súhlasu pred jeho odvolaním.

Sťažnosť, súdny opravný prostriedok
V Slovenskej republike je úradom pre dohľad nad ochranou osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, [email protected]).
Máte právo na to, aby ste dozornému orgánu postúpili sťažnosť, ak podľa Vášho názoru spracovanie Vašich osobných údajov porušuje Nariadenie. V zmysle rozhodnutia dozorného orgánu máte nárok na súdny opravný prostriedok.

V prípade, že máte pocit, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozpore s Nariadením a tým sme Nariadenie porušili, uplatnením si svojich práv v zmysle tohto Nariadenia sa môžete obrátiť na súdy Slovenskej republiky.
V Slovenskej republike rozhodujú o sporoch ohľadom spracúvania osobných údajov súdy Slovenskej republiky. V súdnom procese proti našej spoločnosti je kompetentný Okresný súd Komárno.

Zdroj osobných údajov
Vaše osobné údaje nám poskytujete Vy počas používania internetového obchodu.