Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť rešpektuje vaše osobné údaje a nikomu ich nesprístupňuje.

Všetky vaše osobné údaje, ktoré uvediete do objednávky, ako napríklad adresa, telefónne číslo, čísla platobnej karty, atď. slúžia výlučne len pre správne doručenie balíka.

Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie SPAM-ov, nepodporujeme ani zasielanie nevyžiadaných listov. Z času na čas informujeme našich stálych zákazníkov o našich aktuálnych akciách. V prípade, že si neželáte dostávať ani listy tohto druhu, informujte nás o tom na e-mailovej adrese: [email protected]

Doručenie

Či už si naše produkty objednáte prostredníctvom telefónu, alebo našej webovej stránky, doručenie tovaru je v tej istej cene. Pri nákupe v celkovej hodnote nad 40 € je doručenie zdarma, pokiaľ sa rozhodnete pre spôsob platby platobnou kartou, alebo cez PayPal.
V prípade objednávky v celkovej hodnote nižšej ako 40 €, pokiaľ platba prebehne platobnou kartou, alebo cez PayPal, sú náklady za doručenie 3 €.
V prípade doručenia formou dobierky, bez ohľadu na celkovú hodnotu nákupu, účtujeme poplatok za dobierku vo výške 1,2 €.

Takže, pokiaľ si objednáte v celkovej hodnote nižšej ako 40 € formou dobierky, celkové náklady za doručenie budú 4,2 €. Pokiaľ si objednáte v celkovej hodnote nad 40 € formou dobierky, budete platiť iba cenu za dobierku 1,2 €.

Doručenie môžete očakávať do dvoch pracovných dní. O doručení zásielky vás kuriérska služba UPS bude informovať e-mailom. Prosíme, majte na zreteli, že doručenie prebieha od pondelka do piatku od 8,00 do 17,00 hodiny. V prípade doručenia formou dobierky hodnotu zásielky môžete zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou pri jej doručení.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich produktov, kontaktujte náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese: [email protected]. Uvedené ceny sú vyhradené len pre vašu informáciu, podliehajú zmenám a možným chybám, za ktoré nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument upravuje tie zmluvné podmienky medzi NaturalSwiss (Herbal Life s.r.o., Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno, Slovakia) a užívateľmi webovej stránky www.naturalswiss.sk, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb nachádzajúcich sa webovej stránke, ďalej upravuje vzťah medzi webovou stránkou a užívateľmi.

I. Všeobecné ustanovenia

Vymedzenie pojmov
Článok 1.

Na základe uvedených v týchto zmluvných podmienkach nižšie uvedené výrazy a pojmy sa vzťahujú na nasledovné:

 • „www.naturalswiss.sk“ (https://naturalswiss.sk) je webová stránka – virtuálny zdroj informácii na Internete vo vlastníctve spoločnosti NaturalSwiss (Herbal Life s.r.o., Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno, Slovakia), ktorá predstavuje produkty a služby spoločnosti NaturalSwiss a umožňuje užívateľom stránky, aby mali prístup k rôznym službám, ďalej, aby mali prístup k informačným zdrojom pomocou hyper odkazov nachádzajúcich sa na stránke serveri NaturalSwiss, alebo uložených na iných serverov, ktoré nepatria pod riadenie NaturalSwiss. Spoločnosť NaturalSwiss bola zaregistrovaná na adrese: Herbal Life s.r.o., Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno, Slovakia)
 • NaturalSwiss v súlade týchto zmluvných podmienok zabezpečí služby, ktoré spravuje a udržiava cez webovú stránku www.naturalswiss.sk.
 • „Služby” sú také služby a zdroje, ktoré NaturalSwiss zabezpečí užívateľom webovej stránky www.naturalswiss.sk cez webovú stránku www.naturalswiss.sk, vrátane v tomto katalógu /zozname produktov/ nachádzajúce sa produkty a iné služby, ktoré priebežne rozširujú a môžu meniť.
 • „Užívateľ” je fyzická osoba, ktorá využíva služby zabezpečené spoločnosťou NaturalSwiss cez webovú stránku www.naturalswiss.sk potom, ako vyhovel nižšie podrobne opísaným registračným podmienkam. Týmto medzi užívateľom a spoločnosťou NaturalSwiss vzniká zmluvný vzťah.
 • „Úmyselným zneužitím” sa považuje každé také konanie, alebo úmysel, ktoré je nezlučiteľné etikou Internetu, alebo poškodí osoby pripojené na Internet, alebo iné súvisiace siete, ďalej každý taký čin, ktorý predstavuje trestný čin, alebo priestupok v súlade s ustanoveniami platného práva. Úmyselným zneužitím sa považujú taktiež a nie výlučne všetky nižšie uvedené činy a pokusy: flooding, prístup k zdrojom zneužitím užívateľských práv, mena a hesla iného užívateľa, zneužitie chyby systému na vlastné ciele, ďalej za účelom získania informácií (HACK), také činy, ktoré sa považujú za priemyselnú špionáž, alebo úmyselné poškodenie, vlámanie sa, poškodenie, alebo zničenie (CRACK) systému a informačných zdrojov, neoprávnený prenos systémov vyvinutých na diaľkové ovládanie (Trójske vírusy), inštalácia vírov, skutky, ktoré rušia a bránia užívateľom všeobecné používanie Internetu a iných s ním súvisiacich sietí, atď.
 • „Webové miesto” je úložisko dát nachádzajúce sa na Internete, ktoré je dostupné prostredníctvom jednotnej adresy (URL) a cez HTTP, HTTPS, alebo cez iný všeobecný protokol, ktorý predstavuje súhrn súborov, programov, textov, obrázkov, fotografií, alebo iných materiálov a zdrojov.
 • „Webová stránka” je jednou časťou webového miesta.
 • „IP adresa” je jedinečné identifikačné číslo, ktoré je priradené k jednotlivým počítačom, webovým stránkam, alebo užívateľským zdrojom a umožňuje určiť internetové miesto užívateľov.
 • „Užívateľský účet” je časť webového miesta www.naturalswiss.sk, ktorý obsahuje prostredníctvom NaturalSwiss uložené tie užívateľské informácie, ktoré si spoločnosť NaturalSwiss vyžiadala pri uzatvorení zmluvy. Užívateľský účet je dostupný výhradne s užívateľským menom a heslom. Užívateľský účet umožňuje užívateľovi, aby využíval aj také služby, ku ktorým je potrebná predbežná registrácia do databázy NaturalSwiss, ďalej umožní odhlásenie sa z prístupu služieb, zmenu údajov uvedených počas registrácie, zmenu hesla a ďalšie iné funkcie.
 • „Informačný systém” je každý taký nástroj, alebo sieť nástrojov, kde určitý program pomocou celého, alebo len časťou informačného systému umožní automatické spracovanie dát.
 • „Hyper odkaz” je každý odkaz umiestnený na webovej stránke, ktorý umožní prístup k iným webovým stránkam, zdrojom informácii, alebo k iným cez štandardný protokol.
 • „Heslo” je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísel a/ alebo z iných charakterov, ktoré si vyberie sám užívateľ a spolu s užívateľských menom umožní prístup k užívateľskému účtu.
 • „Užívateľské meno” je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísel a/ alebo z iných charakterov, ktoré si vyberie užívateľ sám a ktoré identifikuje užívateľa pri vstupe do užívateľského konta.
 • „Náhodným udalostiam” sa považujú nepredvídateľné okolnosti v čase uzatvorenia zmluvy, ktoré znemožnia poskytovanie služieb.

Predmet zmluvy
Článok 2.

 • Spoločnosť NaturalSwiss svoje služby zabezpečuje výlučne so súhlasom užívateľa na základe nižšie uvedených a splnením ostatných podmienok zverejnených na webových stránkach www.naturalswiss.sk.
 • Služby regulované v súlade s týmito zmluvnými podmienkami znamenajú komplexný súbor zdrojov a služieb, ktoré sú dostupné na základe zmluvných podmienok určených na webových stránkach www.naturalswiss.sk len predbežnou registráciou a registráciou a zaplatením príslušnej ceny.
 • Užívateľské podmienky webovej stránky www.naturalswiss.sk sa vzťahujú na využitie každého takého zdroja a služby, ktorý vyžaduje registráciu zákazníkov.
 • Užívateľ je povinný zabezpečiť počítač a iné technické nástroje, prístup k internetu a zabezpečiť spojenie potrebné na prenos informačného balíka medzi užívateľom a webovou stránkou, ktoré je potrebné na využitie služieb. NaturalSwiss nepreberá zodpovednosť v tých prípadoch, keď užívateľ nemá prístup k službám, ak takáto situácia vznikne nezávisle od spoločnosti NaturalSwiss (problém hardvéru, alebo softvéru, problémy s pripojením na internet, atď.).
 • Tieto zmluvné podmienky s nevzťahujú na vzťah medzi užívateľom a treťou stranou, ďalej na tie služby, na ktoré sú v platnosti osobitné predpisy.

Článok 3.

Služby zabezpečené spoločnosťou NaturalSwiss sú rôznorodé, ich počet priebežne rastie a v záujme ďalších vylepšení a rozšíreniu sa hocikedy môžu meniť (voľný prístup, predbežná registrácia, zaplatenie príslušnej ceny po registrácii), ďalej ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia spoločnosť NaturalSwiss môže hocikedy zmeniť. 

Schválenie všeobecných zmluvných podmienok.

Registrácia
Článok 4.

 • Užívateľ sa pre použitie dostupných služieb musí zaregistrovať vyplnením on-line tlačiva, ktoré sa nachádza na webovej stránke www.naturalswiss.sk, s čím súčasne súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.
 • Vyplnením registračného tlačiva a zaškrtnutím políčka “I have read the General Terms and Conditions and I agree with it” („Prečítal som a súhlasím s podmienkami”), ďalej kliknutím na virtuálne tlačidlo “Create my account now!” („Vytvoriť účet teraz!”) užívateľ vytvorí elektronické vyhlásenie v súlade elektrického dokumentu EU a uznáva, že prečítal, porozumel, pochopil a súhlasil s uvedenými v týchto zmluvných podmienkach, a súhlasí s tým, že bude konať v súlade s nimi. Elektronické vyhlásenie, ktoré cez server NaturalSwiss uskladňujeme spôsobom zabezpečujúce všeobecne prijatú technickú premenu, ktorá umožňuje reprodukciu vyhlásenia, čo na základe už spomínaných právnych predpisov predstavuje elektronický dokument. NaturalSwiss má právo uložiť IP adresu užívateľov a akékoľvek iné potrebné informácie pre identifikáciu užívateľov, ďalej k reprodukcii potrebné informácie elektronického vyhlásenia užívateľov o prijatí týchto zmluvných podmienok pre prípadné vzniknuté právne spory. Užívateľ môže bez obmedzenia zmeniť informácie, ktoré uviedol pri vyplnení registračného tlačiva na základe uvedených v odseku 2. pred potvrdením vyhlásenia.
 • Na využitie platených služieb poskytovaných spoločnosťou NaturalSwiss je okrem registrácie nutné zaplatiť príslušnú ceny a prijať licenčnú zmluvu.
 • Užívateľ pri vyplnení registračného tlačiva je povinný poskytnúť svoje identifikačné údaje, povolanie a iné potrebné elektronické údaje na základe skutočných faktov, ako aj oznámiť ich zmeny do 7 dní. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje sú zhodné so skutočnosťou a zaväzuje sa, že tieto údaje v prípade zmeny bude aktualizovať.
 • V prípade, ak užívateľ poskytne nepravdivé údaje, alebo na základe horeuvedeného odseku nás neinformuje o zmene údajov, spoločnosti NaturalSwiss vznikne právo na to, aby zabezpečenie služieb a podporu registrácie užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia považovala za neplatné, alebo pozastavila. Odmietnutie zabezpečenia služieb, alebo ich pozastavenie sa považuje za zrušenie tejto zmluvy.
 • V prípade neplnoletých osôb na základe tejto zmluvy rodičia, alebo ich zákonní zástupcovia sú povinný prebrať zodpovednosť voči spoločnosti NaturalSwiss, alebo za škody – registráciou a použitím služieb – spôsobené tretej strane, ďalej za škody spôsobené uvedením falošných údajov.

Užívateľské meno a heslo
Článok 5.

 • Užívateľ plne zodpovedá za ochranu svojho hesla, ďalej za všetky činy, ktoré vykoná užívateľ, alebo tretia osoba použitím jeho užívateľského mena a hesla.
 • Užívateľ je povinný urobiť čo najviac v záujme utajenia svojho hesla.
 • Užívateľ nemôže poskytnúť svoje heslo tretej osobe a v prípade zneužitia, alebo pri pokuse o použitie údajov neoprávnenou osobou, užívateľ je povinný bezodkladne informovať NaturalSwiss. Nezávisle od vyššie uvedených, užívateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť NaturalSwiss aj v prípade, ak zabezpečené služby boli použité neoprávnene.
 • Vzhľadom na charakteristiku internetového protokolu a v záujme ochrany svojho hesla sa užívateľ zaväzuje k tomu, že ak po prihlásení sa na stránku chce túto opustiť, klikne na virtuálne tlačidlo „Sign out („Odhlásiť sa/Odhlásenie“).

Úprava zmluvných podmienok
Článok 6.

 • Nakoľko služby poskytované spoločnosťou NaturalSwiss (Herbal Life s.r.o., Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno, Slovakia) sú rôznorodé, ich počet neustále rastie a v záujme ďalších inovácií a za účelom rozširovania NaturalSwiss môže kedykoľvek zmeniť ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia, spoločnosť NaturalSwiss tieto zmluvné podmienky kedykoľvek môže jednostranne zmeniť v súlade v platným právnymi predpismi týkajúce sa služieb.
 • V prípade zmeny týchto zmluvných podmienok je adresa kancelárie spoločnosti NaturalSwiss: Herbal Life s.r.o., Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno, Slovakia
 • NaturalSwiss za zaväzuje k tomu, že v e-mailovej správe a/alebo na užívateľskom profile, užívateľskom účte, alebo na hociktorej stránke NaturalSwiss na dobre viditeľnom mieste oznamom upozorní užívateľa na zmeny. Ak podľa druhého odseku uvedenom vyššie užívateľ nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenenými podmienkami, tak sa považujú zmeny za užívateľom prijaté. V opačnom prípade NaturalSwiss má právo na okamžité ukončenie zabezpečenia služieb pre daného užívateľa, čo znamená okamžité vypovedanie tejto zmluvy.

II. Služby

Bezplatné služby
Článok 7.

Za bezplatné služby poskytované spoločnosťou NaturalSwiss sa považujú tie služby, ktoré má užívateľ k dispozícii po registrácii na základe odseku 2. Článok 4. týchto zmluvných podmienok prostredníctvom webových stránok NaturalSwiss.

Ceny a spôsob platby
Článok 8.

 • Ceny služieb sú uvedené na webových stránkach www.naturalswiss.sk, ktoré môže NaturalSwiss kedykoľvek zmeniť. Jednotlivé uvedené ceny /ak to je potrebné/ už obsahujú DPH. Ďalšie zmeny cien sa nedotýkajú užívateľa, ktorý už zaplatil za niektorú službu.

Užívateľ na zaplatenie ceny môže využiť ľubovoľný spôsob platby uvedený na webových stránkach www.naturalswiss.sk. 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti užívateľa
Článok 9. 

Užívateľ má právo na on-line služby poskytované na základe týchto zmluvných podmienok a na prístup a používanie služieb spôsobom ako určí spoločnosť NaturalSwiss. Pre prístup k službám, ktoré vyžadujú registráciu, je užívateľ povinný zadať užívateľské meno a heslo.

Článok 10. 

Užívateľ má právo na prístup a zmenu svojich údajov, ktoré uviedol počas registrácie na webovú stránku www.naturalswiss.sk. Užívateľ tieto svoje práva môže využiť cez svoj užívateľský profil on-line.

Článok 11.

Užívateľ v záujme zlepšenia kvality a spoľahlivosti služieb súvisiacich s poskytovaním služieb a v záujme rozvoja, alebo ochrany osobných údajov berie na vedomie a dodržiava zmluvné podmienky stanovené spoločnosťou NaturalSwiss.

Článok 12.

Užívateľ je povinný zabezpečiť počítač a iné technické nástroje, prístup k internetu a zabezpečiť spojenie potrebné na prenos informácií medzi užívateľom a webovou stránkou, ktoré sú potrebné na využitie služieb.

Článok 13.

 • Obsahy, vrátane a nie výlučne texty, obrázky, dizajny, ilustrácie, fotografie, a iné videomateriály, zvukové materiály, formáty, softvéry, údaje, databázy (vrátane databázy spoločnosti NaturalSwiss) a iné materiály nachádzajúce sa na webovom mieste www.naturalswiss.sk a práva duševného vlastníctva spojené so službami pod ochranou zákonov práv duševného vlastníctva patria do výlučného vlastníctva NaturalSwiss, alebo tretej strany, ktorá pre NaturalSwiss zabezpečuje užívacie právo. Užívateľ nemôže využívať webovú stránku www.naturalswiss.sk, služby, alebo ktorúkoľvek časť obsahu stránky na vlastné účely.
 • Právo prístupu užívateľa nezahrňuje v sebe právo na kopírovanie, alebo reprodukciu obsahu stránok www.naturalswiss.sk a ich ktorýchkoľvek častí, a použitie duševného vlastníctva NaturalSwiss, alebo vlastníctva tretej strany, okrem použitia nevýznamného množstva obsahu na osobné, ale nekomerčné účely, ktorými sa neporušujú oprávnené záujmy autorov a duševné vlastníctvo ich majiteľov. Napriek vyššie uvedeným, užívateľ nemôže z materiálov odstrániť žiadne označenie a značku, alebo informácie spojené s iným duševným vlastníctvom.
 • Pre neexistenciu dohody iného smeru, užívateľ nemôže z webovej stránky www.naturalswiss.sk postúpiť tretej osobe ktorúkoľvek časť obsahu, alebo postúpiť dostupné služby tretej osobe a nemôže ho rozmnožiť. Čo znamená, že užívateľ nemôže urobiť výpis a/alebo znova použiť dôležitý obsah webovej stránky www.naturalswiss.sk a/alebo nemôže vytvoriť opakovane, alebo pravidelne výpisy, alebo znova použiť nedôležitý obsah webovej stránky www.naturalswiss.sk bez povolenia spoločnosti NaturalSwiss.

Práva a povinnosti poskytovateľa

Článok 14 

NaturalSwiss sa zaväzuje, že v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami urobí všetko v súvislosti používaním služieb.

Článok 15.

 • Bez ohľadu na vyššie uvedený odsek, v prípade, ak užívateľ porušil práva duševného vlastníctva v akejkoľvek časti obsahu www.naturalswiss.sk, spoločnosť NaturalSwiss má právo užívateľovi odstrániť užívateľské meno a heslo.

IV. Ochrana osobných údajov Osobné údaje 

Článok 16.

 • NaturalSwiss má právo, nie je však povinný inštalovať na počítač užívateľa takzvané cookies – krátke textové súbory uložené na pevnom disku užívateľa cez internetový server , ktoré umožnia obnovenie a monitorovanie aktivít a informácie spojené s užívateľom.
 • NaturalSwiss môže umiestniť na svojej stránke www.naturalswiss.sk hyper odkazy a reklamy tretej strany – partnerov NaturalSwiss – v záujme marketingu služieb a produktov. Spoločnosť NaturalSwiss nenesie zodpovednosť za dostupné množstvo týchto produktov, ďalej za obsah služieb a za plnenie prijatých záväzkov vrátane poskytovania služieb, v prípade, ak tretia strana – partneri NaturalSwiss – nepodliehajú pod vedenie spoločnosti NaturalSwiss.
 • Pri zabezpečovaní služieb v súlade s týmito zmluvnými podmienkami NaturalSwiss si vyhradzuje právo k tomu, aby upriamil pozornosť užívateľa, alebo k užívateľskému profilu priradil hyper odkazy, reklamy, alebo súvisiace stránky www.naturalswiss.sk, ktoré nepatria pod vedenie spoločnosti NaturalSwiss. NaturalSwiss nezodpovedá za prístup k týmto a podobným stránkam, ďalej za zabezpečenie služieb poskytnutými týchto stránok v prípade, ak tieto nepatria pod vedenie spoločnosti NaturalSwiss.
 • NaturalSwiss má právo zasielať užívateľom informácie o nových službách, ďalej obchodné informácie o službách svojich partnerov, oznamy o zmenách týchto zmluvných podmienok a zasielať informácie o poskytovaní ďalších zmluvných podmienok. Prijatím podmienok týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí s tým, aby preňho NaturalSwiss zasielal nevyžiadané obchodné informácie.

Článok 17.

 • NaturalSwiss má právo na to, ale nie je povinný, podľa svojho uváženia odstrániť, vymazať, alebo blokovať hociktorú časť obsahu svojich stránok www.naturalswiss.sk.
 • NaturalSwiss má právo na to, ale nie je povinný, obsah nachádzajúci sa na ktoromkoľvek svojom serveri uložiť a odovzdať tretej strane a tiež príslušným orgánom, ak to slúži pre ochranu práv, legitímnych záujmov a bezpečnosti spoločnosti NaturalSwiss a tretej strany, ďalej v takých prípadoch, keď príslušný obsah si vyžiadajú príslušné štátne orgány.

IV. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje
Článok 18.

NaturalSwiss má právo na základe odseku 2. Článok 4. týchto zmluvných podmienok po registrácii zhromažďovať, použiť a spracovať všetky údaje v spojitosti s užívateľom. Informácie slúžiace na identifikáciu užívateľa môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, povolanie a iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie počas registrácie. Táto informácia môže taktiež obsahovať aj iné údaje, ktoré užívateľ vyplní, uvedie, alebo používa v spojení s poskytovanými službami, alebo pri účasti v akýchkoľvek promóciách, výhrach, v súťažiach, alebo prieskumov, atď. 

Spracovanie osobných údajov
Článok 19.

 • Spoločnosť NaturalSwiss na základe týchto zmluvných podmienok je povinná so všetkými osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať s náležitou starostlivosťou a prijať zodpovednosť za ochranu tých údajov, ku ktorým má prístup v súvislosti s používaním služieb, okrem „vyššej moci”, náhodných udalostí, alebo v prípade úmyselného zneužitia treťou osobou.
 • NaturalSwiss na registračnom tlačive môže uviesť, vyplnenie ktorých údajov je povinné a ktoré sú dobrovoľné, ďalej môže uviesť dôsledky odmietnutia uvedenia údajov. Prijatím týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.
 • Podmienky uvedené v prvom odseku sú neplatné v prípade, ak užívateľ, alebo iná osoba pod jeho vedením úmyselne zneužije a poruší práva a zákonné záujmy tretej osoby. V tomto prípade NaturalSwiss môže vydať osobné údaje užívateľa príslušným štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi.